Predstavniki staršev v Svetu staršev Osnovne šole Sveti Tomaž v šol. letu 2017/18:

Vrtec Skupina Predstavnik -ca
Oddelek 1 Ingrid Kralj
Oddelek 2 Saša Voršič
Oddelek 3 Adrijana Perko
Oddelek 4 Marko Lalić
Oddelek 5 Ina Kovše
Osnovna šola Razred Predstavnik -ca  
1. razred Bojan Hebar
2. razred Blanka Kosi Raušl
3. razred  Andreja Fridman Vidovič
4. razred  Anita Ivanuša
5. razred  Aleš Bukovič
6. razred Andrej Hebar
7. razred Marija štrumelj
8. razred  Valerija Plejnšek
9. razred Mateja Hržič

Svet staršev šole:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo.

Poleg zakonsko opredeljenih nalog  lahko svet staršev še:

 • sprejema letni program delovanja sveta staršev;
 • poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;
 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;
 • imenuje člane delovnih skupin;
 • zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;
 • sprejema spremembe Poslovnika delovanja sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev;
 • razpravlja o perečih vprašanjih, ki se tičejo otrok in o tem oblikuje mnenje.