Povezave: 

Projekt Dvig digitalnih kompetenc

    Terminski načrt

 • Začetek projekta: 1. 5. 2022
 • Konec projekta: 31. 8.2023

    Partnerji v projektu

 • ZRSŠ (poslovodeči partner),
 • Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES (konzorcijski partner),
 • 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov VIZ-i, ki opravljajo javno službo na področju osnovnošolskega, srednješolskega, glasbenega izobraževanja in dijaških domov

      Namen projekta

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevala k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. Glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a bo v celoti izdelana digitalna strategija za OŠ Sveti Tomaž, na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta.

Aktivnosti za razvoj digitalne kompetentnosti in pričakovani rezultati

Med aktivnostmi velja izpostaviti:

 • Samoevalvacija z orodjem SELFIE.
 • Aktivna udeležba na delavnici (nadgradnja digitalne strategije VIZ in določitev prioritet).
 • Priprava digitalne strategije VIZ, letnih prioritet in objava rezultatov.,
 • Objava reflektivne prakse med učitelji.
 • Brezplačna usposabljanja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu.
 • Usposabljanja za organizatorje oz. koordinatorje informacijskih dejavnosti v VIZ-ih.

   Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultati zajemajo:

 1. razvoj digitalnih strategij VIZ-a, ogled Digitalne strategije zavoda. – Digitalna_strategija_OŠ_Sv_Tomaž
 2. razvoj strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in
 3. procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov, kar se bo odražalo skozi

dnevne in letne priprave učiteljev in vzgojiteljev.

Preglednica 1. Predstavitev posameznih aktivnosti in pričakovani rezultati

Rezultat posamezne aktivnosti Dokazilo
Seznanitev z orodjem SELFIE, priprava postopkov za uporabo orodja SELFIE (registracija VIZ, priprava povezav na vprašalnik SELFIE za vse skupine deležnikov, spodbujanje deležnikov, pregled rezultatov) Poročilo o samoevalvaciji z orodjem SELFIE.

Poročilo o samoevalvaciji z

orodjem SELFIE.

Po uporabi orodja SELFI VIZ zagotovi udeležbo e-tima na delavnici, na kateri se naredi refleksija, opredeli razloge za razlike pri ocenah različnih deležnikov, identificira prioritete za tekoče šolsko leto ter poda predloge za pripravo ali nadgradnjo digitalne strategije VIZ. Praviloma v e-timu sodelujejo vsaj 4 sodelavci vključenega VIZ. Poročilo o izvedbi delavnice s predlogi za pripravo oz. nadgradnjo digitalne strategije.
Po delavnici e-razvojni tim VIZ nadgradi oz. pripravi digitalno strategijo VIZ, Določi prioritete do konca šolskega leta ter objavi rezultate vsaj na spletnih straneh VIZ. E-razvojni tim se bo sestajal in izvajal naloge samostojno, pri tem pa mu bodo svetovali zunanji svetovalci (multiplikatorji), jih redno spodbujali. Digitalna strategija. Seznam srečanj erazvojnega tima in lista prisotnosti (najmanj 5 srečanj e-razvojnega tima).
Na VIZ se izvajajo delavnice oz. strokovna srečanja, na katerih učitelji, vzgojitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci vzajemno razvijajo in izvajajo reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc. Poročilo o mreženju. Seznam delavnic oz. srečanj in lista prisotnosti (najmanj 10 delavnic, vključenih najmanj 10 strokovnih delavcev).

   Časovnica aktivnosti

Termin Aktivnost Opombe
Maj 2022 Vzpostavitev petčlanskega projektnega tima

ravnatelj zavoda in štirje strokovni delavci, ki imajo reference s področja

digitalnih znanj . Delo v timu je vrednoteno s 3 točkami (uveljavljanje po zaključku projekta).

Maj, junij, julij, avgust

Usposabljanje organizatorjev oz. koordinatorjev informacijske dejavnosti.

Področja usposabljanja:

• didaktika digitalnega izobraževanja (inovativno učno okolje, digitalne kompetence, podpora pri izvedbi pouka …),

• inovativna pedagogika (smiselna raba tehnologije, inovativne metode dela, vloga in poAI, men e-učenja, učna analitika),

• načrtovanje in upravljanje digitalnega izobraževanja (digitalna

strategija šole, načrt digitalizacije VIZ-a, razvojni projekti, metode/koncepti izobraževanja odraslih …),

• razvoj digitalne šole – podpora izobraževalnemu procesu

Drago Slavinec
Junij 2022 Samoevalvacija na zavodu Projektni tim
September 2022 izdelava digitalna strategije VIZ, letne prioritete in objava rezultatov Projektni tim
Oktober 2022- junij 2023 izvajanje digitalne strategije Vsi strokovni delavci
Junij 2023 Izdelava poročila / objava rezultatov Projektni tim

Preglednica 2. Predvidena časovnica za aktivnosti

   Sestava projektnega tima

Projektni tim sestavljajo:

 1. Drago Slavinec (računalnikar)
 2. Irma Murad (ravnateljica)
 3. Sara Kramberger (učiteljica)
 4. Valentina Tibaut (učiteljica)
 5. Tadeja Vrbnjak Zorman (učiteljica)

    Financiranje projekta

Pavšalni znesek za sofinanciranje stroškov VIZ: 3.062,00 EUR/VIZ. Namenjen je kritju materialnih in drugih stroškov; za te stroške ni potrebno pošiljati dokazil o porabi. Izplačilo stroška bo izvedeno v enkratnem znesku, ko bodo izvedene vse aktivnosti VIZ. VIZ morajo posredovati poročilo (poročilo o izvedenih aktivnostih, število vključenih strokovnih delavcev, vsebina izvedenih aktivnosti ter njihovi rezultati in dokazila) in zahtevek. Porabo sredstev morate voditi računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu.

     Promocija projekta

 1. V šoli in v vrtcu bo visel plakat.
 2. Na spletni strani bo objava in povezava do projekta. Obrazce dobimo od ZRSŠ.
 3. Aktivnosti bomo sproti objavljali na spletni strani.
 4. Projekt zapisan tudi v letnem delovnem načrti Zavoda.

  Izobraževanja

V projektu bomo izvedli usposabljanja za :

 

(Skupno 9.765 obiskov, današnjih obiskov 1)